การใช้ TWOPLUSSOFT PMIS

หลัก สูตรนี้จะอบรมการใช้่งานกับระบบ TWOPLUSSOFT PMIS ให้ใช้งานได้่ง่ายและรวดเร็วซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานก่อสร้าง (Construction Sites) โดยทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้สำนักงานใหญ่และหน่วยงานภาคสนามทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมารายย่อยหรือเจ้าของโครงการโดยเฉพาะ

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถเข้าใจและเห็นความสำคัญในการวางแผนการตัดวัสดุได้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถที่จะเข้าใจการใช้งานในลักษณะต่างๆ
 • สามารถที่จะเข้าใจการทำงานของโปรแกรมวางแผนการตัดวัสดุได้อย่างถูุกต้อง
 • สามารถที่จะใช้โปรแกรมวางแผนการตัดวัสดุ เพื่อลดต้นทุนของวัสดุ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

หากเข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ AutoCAD หรือ DXF จะทำให้สามารถใช้งานได้ทันที และ หากสามารถถอดวัสดุ ( Material Take off ) จะทำให้สามารถเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น

Read the rest of this entry »

Advertisements

ให้ความเห็น

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการจัดวัสดุให้เสียเศษน้อยที่สุด

หลัก สูตรนี่จะทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถใช้วัสดุที่เป็นเส้นและแผ่น เช่น เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณโครงเหล็กเหล็กแผ่นประกับ เป็นต้น ให้ลดเปอร์เซนต์การเสียเศษวัสดุลงให้มากที่สุด ช่วยประหยัดเงินค่าวัสดุลงถึง 20% ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมารายย่อยสามารถประหยัดได้ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม เช่น ประหยัดค่าแรงลง ลดพื้นที่การกองเก็บลง ลดดอกเบี้ยที่ต้องซื้อวัสดุมากกว่าที่ต้องการได้ และลดเวลาการทำงานลง โดยหลักสูตรนี้จะสอนการใช้โปรแกรมให้ทำการจัดวัสดุให้เสียเศษน้อยที่สุด (Nesting)

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

หากเข้าใจการใช้งาน เบื้องต้นของ AutoCAD หรือ DXF จะทำให้สามารถใช้งานได้ทันที และ หากสามารถถอดวัสดุ ( Material Take off ) จะทำให้สามารถเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

เทคนิคการจำลองสถานการณ์ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ *แจกฟรีโปรแกรม*

(แจกฟรี โปรแกรมการจำลองสถานการณ์ก่อสร้าง)

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลองและการ จำลองสถานการณ์ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการก่อสร้างทั้งในแง่ของขั้นตอนในการก่อสร้าง และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคนงาน วัสดุ และเครื่องจักร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ใช้เวลาทำงานน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ เสียเวลารอคอยน้อยที่สุด

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการก่อสร้างได้ว่า ขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่เป็นอยู่ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้อยู่ทำให้เกิดเวลารอคอยซึ่งเป็นความสูญเปล่า (waste) ตรงจุดใดบ้างและเกิดเท่าไหร่ ทำให้เกิดคอขวด (Bottle neck) ตรงไหนหรือไม่ และหากเกิดปัญหาเหล่านี้จะปรับปรุงกระบวนการเท่าไหร่
 • สามารถออกแบบวิธีการก่อสร้าง ขั้นตอนงานก่อสร้าง และจัดสรรทรัพยากรที่ เหมาะสมที่สุด (Optimum) สำหรับแต่ละกระบวนการได้
 • สามารถคาดการณ์อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตและความน่า
  จะเป็นถึงเวลาที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างตามออกแบบไว้ว่าจะใช้เวลาเท่าใด
  จึงจะแล้วเสร็จ

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ควรมีประสบการณ์หรือเข้าใจขั้นตอนในการทำงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไปในหน้างานก่อสร้าง

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

การประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

หลักสูตรนี้เป็นหัวใจของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างจำกัดในการประมาณราคา แต่ต้องการความแม่นยำสูง ซึ่งหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงวิธีการถอดวัสดุงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้างแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ งานดิน งานคอนกรีต งานไม้แบบโครงสร้างชั่วคราว ฐานราก เสา คาน พื้น บันได โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ สุขภัณฑ์ งานก่อฉาบ งานพื้น เพดาน รั้ว ตลอดจนการวัดปริมาณงาน ราคา วัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย การกำหนดเปอร์เซ็นต์เสียเศษวัสดุ ค่าดำเนินงาน กำไร และภาษี

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นหัวใจสำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • เข้าใจถึงหลักการประมาณราคาได้อย่างลึกซึ้ง
 • สามารถเข้าใจถึงหลักการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ถึงราคาค่าแรง ค่าของ การกำหนด % Waste หรือ Mark up
 • สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธในการนำข้่อมูลประมาณราคาไปใช้ใน การวางแผนงานก่อสร้างหรือการลงบัญชี การควบคุมต้นทุน

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ผ่านการเรียนวิชาประมาณราคาก่อสร้างมาบ้างแล้ว ในหลักสูตร ปวส. วศ.บ. หรือ สถ.บ.

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

การเขียนแบบ Shop/ Drawing/As Built งานระบบท่อ (2มิติ)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับบริษัทรับเหมาด้านงานระบบท่อโดยเฉพาะ ที่ต้องการฝึกพนักงาน
เขียนแบบ มือใหม่ สำหรับการเขียนแบบ Shop/As Built Drawing งานระบบท่อ ที่จะได้เรียนรู้ถึงหลักการ เขียนแบบ งานท่อที่ถูกต้อง ตั้งแต่การใช้วัสดุ ขนาดท่ิอที่ใช้ทั่วไป ลักษณะที่ใช้งานของงานระบบท่อ การลดระดับ การเปลี่ยนขนาด และอธิบายถึงหลักการทำงานระบบท่อ ตลอดจนการเขียนแปลน แบบขยาย และ สัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไป

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถเขียนแบบแปลนงานระบบท่อได้อย่างสมบูรณ์
 • สามารถเข้าใจหลักการเขียนแบบงานท่ิอที่ถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจหลักการทำงานของระบบท่อ ตลอดจนการเขียนแปลน

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

สามารถเขียนแบบสถาปัตย์หรือโครงสร้างทั่วไปมาบ้างแล้ว

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

การเขียนแบบ Shop Drawing/As Built งานไฟฟ้าแสงสว่าง (2มิติ)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานเขียนแบบงานไฟฟ้่ามือใหม่ ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ด้านการเขียนแบบ Shop / As Built Drawing งานไฟฟ้่่าโดยเฉพาะ โดยจะเริ่มตั้งแต่การอธิบาย หลักการทำงานระบบไฟฟ้าในอาคาร ประเภทของแบบไฟฟ้า ขนาดของสายไฟ ผังวงจรไฟ การเขียนแบบ แปลน และสัญลักษณ์ที่ ใช้กันทั่วไป

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถเขียนแบบแปลนงานไฟฟ้่่่าได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจตั้งแต่หลักการทำงานของระบบไฟฟ้่าได้อย่างละเอียด
 • สามารถนำไปควบคุมระบบไฟฟ้าได้ตามหลักวิศวกรรมอย่างถูกต้อง

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน ไม่มี


ระยะเวลาอบรม 2 วัน

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

การเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงและปลอดภัยนั้น นอกจากวิศวกรโครงสร้างจะต้องคำนวณได้ถูกต้องแล้ว พนักงานเขียนแบบโครงสร้างจำเป็นจะต้องเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กได้อย่างถูกต้อง และผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นจะต้องอ่านแบบได้ เข้าใจลักษณะการเสริมเหล็กได้อย่างถูกต้อง เช่น ระยะล้วงเหล็ก ระยะทาบ ตำแหน่งต่อเหล็กเสริม ที่จุดรองรับ ( Support ) การลดระดับคาน พื้น ( Drop ) เป็นต้น หลักสูตรจะช่วยให้พนักงานเขียนแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ แม้กระทั่งวิศวกรโครงสร้างมือใหม่ เข้าใจถึงลักษณะการเสริมเหล็ก เช่น เสา คาน พื้น บันได ฐานราก บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรนี้ท่านจะไม่สามารถหาเรียนได้จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอบรมอื่นได

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถเข้าใจถึงหลักการเขียนแบบโครงสร้างคสล. ได้อย่างถูกต้อง

 • สามารถเขียนแบบขยายโครงสร้าง คสล. ได้ตามหลักวิศวกรรม ในกรณีที่แบบขยายหรือสเก็ตส์จากวิศวกรโครงสร้างส่งมาไม่ละเอียดพอ

 • สามารถนำไปควบคุมงานคอนกรีตได้ตามหลักวิศวกรรมอย่างถูกต้อง

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

สามารถเขียนแบบสถาปัตย์หรือโครงสร้างทั่วไปมาบ้างแล้ว

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

Older Posts »